Hyresvillkor

Nedanstående villkor skall gälla om inte annat avtalats mellan uthyraren och hyrestagaren.

1. TILLÄMPLIGHET
Nedanstående villkor skall gälla om inte annat avtalats mellan uthyraren och hyrestagaren

2. LEVERANS
All hyresmaterial levereras fritt uthyrarens hyresförråd och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till uthyraren.

3. REKLAMATION
Uthyraren utlämnar den förhyrda materielen i driftsdugligt och utprovat skick, försedd med erforderliga skydds- och säkerhetsanordningar.

4. HYRESTID
Hyrestiden räknas från och med den dag då hyresmaterielen lämnar uthyraren eller hålls tillgänglig för avhämtning, till och med den dag då hyresmaterielen återlämnas. Hyra debiteras i enlighet med uthyrarens gällande hyresprislista och kan komma att justeras under hyresperioden.

5. HYRESBERÄKNING
Angiven dagshyra utgör hyrespris per maskin och dag vid enskiftsdrift. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas materielen mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras skifttillägg. Hyra debiteras arbetsdagar, lördagar, söndagar och helgdagar såvida inget annat överenskommits. Hyra debiteras även under semesterperioden om inte materielen i förväg är avanmäld och tillgänglig för avhämtning.
Kostnader för rengöring, slitage och slipning kan tillkomma.

6. ÖVERLÅTELSE
Hyresmaterielen får inte utan uthyrarens godkännande användas av annan en hyrestagaren.

7. ANVÄNDNING
Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresmaterielen förvaras eller används. Uthyraren skall ha obehindrat tillträde till denna plats. Hyresmaterielen får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilka den är avsedd i enlighet med av uthyraren meddelade föreskrifter för drift. Hyresmaterielen får inte transporteras eller användas utanför Sveriges gränser.

8. TILLSYN OCH VÅRD
Hyresmateriel skall vårdas väl av hyrestagaren, som därvid skall följa av uthyraren utfärdade föreskrifter om drivmedel, smörjmedel, tillsyn och vård. Erforderliga drivmedel och smörjmedel samt slitdelar och förbrukningsmateriel bekostas av hyrestagaren. För tillsyn, vård och för skötselanvisning skall kompetent personal anlitas. Besiktning i samband med montage ombesörjes och bekostas av hyrestagaren. Vid återlämnandet skall hyresmaterielen vara väl rengjord och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. Har rengöring ej gjorts debiteras hyrestagaren härför.
För utrustning som enligt arbetsmiljölagen skall saneras, debiteras särskild saneringskostnad.

9. SKADOR OCH FÖRLUSTER
Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresmateriel liksom skada som inte är normalt slitage. Skadade delar, förlorade maskiner och material debiteras till nyanskaffningsvärde. Med normalt slitage menas att hyresmateriel och tillbehör ska återlämnas i fullt bruksskick.

10. REPARATIONER
Reparationer till följd av normal förslitning bekostas av uthyraren. Utbyte av förbrukningsmaterial och slitdelar på arbetsplatsen bekostas av hyrestagaren. Reparationer får därutöver inte utföras utan uthyrarens godkännande. Hyrestagaren är ansvarig att kontrollera att maskiner och slitdelar är i bra skick vid uthämtning eller leverans. Har inget annat sagt debiteras nypris och arbetskostnad för trasiga delar som behöver bytas under eller efter avslutad hyra. Normalt slitage ingår i hyrespriset.

11. FÖLJDSKADOR OCH DRIFTSAVBROTT
Hyrestagaren ansvarar för skada, som åsamkas honom eller tredje man i samband med användning och placering av hyresmaterielen under hyrestiden. Uthyraren ansvarar inte för skada eller kostnader till följd av driftsavbrott eller leverans-försening av förhyrd utrustning.

12. FÖRSÄKRING
För att uppfylla sitt ansvar enligt dessa hyresvillkor åligger det hyrestagaren att hålla hyresmaterielen försäkrad.

13. BETALNINGSVILLKOR
På hyresbeloppet tillkommer mervärdesskatt. Fakturerad hyra erlägges inom 30 dagar från fakturadatum för hyrestagare med kundnummer och inom 10 dagar för hyrestagare med tillfälligt kundnummer. Dröjsmålsränta debiteras med 8%. Om uthyraren så påfordrar skall hyrestagaren deponera av uthyraren begärt belopp.
Vid påminnelse uttages lagstadgad avgift.

14. ÅTERTAGANDE
Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet, är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säga upp avtalet, och återtaga den uthyrda materielen.

15. FORCE MAJEURE
Uthyrningen gäller med reservation för omständigheter varöver uthyraren eller hyrestagare inte råder, och som hindrar, försvårar eller försenar ett fullgörande av åtagandet. Ingen part har rätt till ersättning för av sådana skäl utebliven eller försenad uthyrning som förorsakats av:

16. TVISTER
Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska.

Om det omtvistade värdet är mindre än 100 000 kr ska tvisten istället avgöras av svensk allmän domstol, varvid föregående stycke inte ska gälla. Det omtvistade värdet avser av käranden yrkat belopp i stämningsansökningen exklusive krav för ränta och ersättning för rättegångskostnad.

Kontakta oss

Vi finns här för Dig. Skriv in dina kontaktuppgifter så återkopplar vi till dig. Välkommen till oss på Kendrill!